Trì seann puirt a chluinnear gu tric air an fhidheall agus air a’ phìob. Tha a’ chiad fhear aithnichte ann an Ceap Breatainn agus ann an Alba cuideachd. Fhuair mi an dàrna fear aig Raghnall MacCoinnich à Màbu (agus Uibhist a Deas). Tha am fear mu dheireadh féillmhor ann an Ceap Breatainn fo’n ainm “The Hills of Glenorchy.” Chuala mi na faclan an toiseach bho chòmhlan Albannach, Cliar, agus thàinig an tionndadh aca bho stòras nan Caimbeulach ann an cruth caismeachd 6/8.

1 Jigs: Man from the Big Fort/ Daughter of the Old woman/ Come with Me

Three old tunes often heard on fiddle and pipes. The first jig is known in Cape Breton and Scotland alike. Ronald MacKenzie of Mabou (and South Uist) taught me the second. The final tune is popular in Cape Breton as “The Hills of Glen Orchy.” I first heard the words sung by the Scottish band, Cliar, whose version comes from the Campbells of Greepe and takes the form of a 6/8 march.