Fhuair mi an t-òran-luaidh seo aig Calum Aonghas MacLeòid à Sgeir Dhubh, Ceap Breatainn, air clàr a rinn an t-Ollamh MacEdward Leach mu 1950.

2. Song: My Dark Plaid is Soaked

My setting of this milling song is derived from the singing of Malcom Angus MacLeod of Skir Dhu, Cape Breton, as collected by Dr. MacEdward Leach c. 1950.