Dh’ionnsaich mi an srath-spéidh seo bho Cheana Chaimbeul aig Conservatoire Rìoghail na h-Alba ann an Glaschu. Thàinig an ruidhle a leanas thugam bhon phìobair Albannach, Fin Moore agus thachair mi air na faclan air an seinn le Karen Matheson leis a’ chòmhlan Albannach, Capercaillie. Tha an ruidhle mu dheireadh bitheanta ann am beul-oideas agus glé choltach ris a’ chiad shrath-spéidh.

3 Strathspey, Reels: Bag of Seeds/ The Periwig/ Ragged Old Man

I first learned this strathspey from Kenna Campbell at the Royal Scottish Conservatoire in Glasgow. The reel that follows came to me from the playing of Scottish piper Fin Moore, and I first encountered the words as sung by Karen Matheson with the Scottish band, Capercaillie. The final reel is popular in oral tradition and similar in melody to the opening strathspey.