Gheobhar iomadh tionndadh dhe’n phort seo air Tobar an Dualchais/Kist o Riches, an tasglann aig Sgoil Eólas na h-Alba. Tha a’ chiad phort-cruinn aithnichte ann an Ceap Breatainn fo’n ainm, “Cold Winds from Ben Wyvis” agus gheobhar e ann an cruinneachadh a rinn J & R Glenn mu 1870.

4 Jigs: I would go neatly/ Long without Marrying/ Ribbons

Versions of these jigs can be found on Tobar an Dualchais/Kist o Riches, the archive of the School of Scottish studies. The first jig is known in Cape Breton as “Cold Winds from Ben Wyvis” and can be found in the J & R Glen collection, c. 1870.