Tha an seann òran gaoil seo anns An t-Òranaiche, a chaidh fhoillseachadh ann an 1879. Nuair a bha mi ga ionnsachadh, bha mi ag éisteachd ri trì seannadairean à Ceap Breatainn: Floraidh Nic ’Illeathain à Shenacadie, Eamag Dhòmhullach à Gleann na Màgan, agus Goiridh Dòmhullach à Braigh na h-Àibhneadh.

5 Song: Where is she on Mull?
This beautiful old love song can be found in An t-Òranaiche, published in 1879. Three Cape Breton singers have influenced my version: Flora MacLean of Shenacadie, Emily MacDonald of Ainsley Glen, and Jeff MacDonald of Kingsville.