Thathar a’ chreidsinn gun tàinig an t-òran-luaidh seo bho Josie ni’n Tormoid Chaluim às a’ Chladach a Tuath agus gheobhar an clàr air an làrach-lìn An Drochaid Eadarainn. Tha coltas òran gaoil air aig an toiseach, ach tha e a’ fàs foillaiseach gur e fear droch-dhìolach a bh’ ann. Tha pìos no dhà dhe dh’ òrain eile a chuireas sgleò air an sgeul, agus chan eil cinnt againn ciamar a tha cùisean aig an deireadh (ged dh’fhaoidte gu bheil dòchas ann). Tha na h-eadar-ràidhean a’ comharrachadh mì-chinnt mu fhaclan nan rannan sin.

7 Song: I Rose Early on a Misty Morning
It is believed that this milling song comes from the singing of Josie Samways of North Shore, Cape Breton and the recording can be found online at An Drochaid Eadarainn. It opens like a love song, then turns dark as it becomes clear that the man is abusive. Fragments of other songs obscure the story and the end is ambiguous, though possibly hopeful. Parentheses indicate uncertainty about the transcription of that line.