Gheobhar a’ chiad phort agus am port mu dheireadh ann am “Fonn,” stòras nan Caimbeulach. ’S e seann phort a th’anns an fhear anns a’ mheadhan agus gheobhar e ann an iomadh cruinneachadh air feadh an ochdaimh linn deug. Chluinnear aig na dannsaichean ceàrnach ann an Ceap Breatainn e gus an latha an-diugh. Rinn mi atharrachadh air na faclan gus a bhith teann ris an tionndadh a gheobhar an Cheap Breatann agus fhuair mi iad ann an chruinneachadh Cheith Thormoid MhicDhòmhaill a chaidh fhoillseachadh an toiseach ann an 1901.

8 Jigs: You Needn’t Bother/ Who was Saying?/ The Fair Haired Man

The first and last of these jigs can be found in “Fonn,” the rich and marvelous collection of the Campbells of Greepe. The middle tune dates back to a number of English, Irish, and Scottish sources in the late 18th century and can be heard at square dances in Cape Breton to this day. The words, which I have altered to fit the Cape Breton setting, can be found in the Keith Norman MacDonald Collection, first published in 1901.